Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws 2018

20 december 2018Bedrijfssluiting wegens feestdagen

Wegens de aankomende feestdagen is DSV zaden Nederland gesloten van 21 december tot en met vrijdag 4 januari. Op maandag 7 januari staan wij weer voor u klaar. Prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2019!

13 december 2018Ervaring met Little Giant sorghum in Frankrijk

Melkveebedrijf GAEC de Pecher heeft 80 melkkoeien en produceert 800.000 kg melk per jaar. Sorghum vormt 1/3 van het ruwvoerrantsoen, naast 1/3 mais en 1/3 gras. De melkveehouders zijn erg tevreden over het ras Little Giant sorghum. Een goede reden voor DSV zaden om in te zoomen op de teelttechniek die hier wordt toegepast in west Frankrijk, dicht bij de Loire.

26 november 2018Praktische tips voor toepassing klaver

De laatste jaren staat klaver weer volop in de belangstelling. Maar niet overal pakt het even succesvol uit. De ene keer overwoekert de klaver, terwijl in andere omstandigheden de plant de concurrentie met gras niet aan kan. Hoe kunnen veehouders hier op inspelen? Tijdens het Topkuilevenement in Enspijk (GD) gingen de drie graszaadbedrijven DLF, Limagrain en DSV uitvoerig in op de toepassing van klaver.

9 november 2018Eigen €iwit loont

Op donderdag 15 november organiseert Topkuil haar jaarlijkse evenement, dit keer op Evenementenlocatie Boerengoed te Enspijk en het nabij gelegen melkveebedrijf van de familie Van der Hoog. Thema: "Eigen €iwit loont".

Nawerking GBM op groenbemesters

Vanuit de handel bereiken ons dit jaar geluiden dat er in sommige gevallen bepaalde componenten in de TerraLife®-mengsels slecht of niet opkomen. De oorzaak is in meerdere gevallen toe te schrijven aan de gewasbescherming tijdens de hoofdteelt in combinatie met de extreme weersomstandigheden.

5 november 2018Demodag Hoogland

Woensdag 17 oktober vond een groenbemesterdemo plaats bij Hoogland op een perceel in Usquert (Gr). Hier waren 10 demostroken van diverse groenbemesters uitgezaaid met GPS. Voor de presentatie is per groenbemester een profielkuil gegraven om de beworteling te kunnen beoordelen. DSV zaden heeft 6 TerraLife® mengsels in de demo.

9 oktober 2018Demo graszaad inzaaien

12 en 13 oktober is Hoofdplaat in de ban van de Nationale ploegwedstrijden. Na de ploegwedstrijd wordt het perceel ingezaaid met graszaad van DSV zaden Nederland.

8 oktober 2018Living lab met soortenrijk grasland

Veel praktische vragen rondom soortenrijk grasland op de demo van het project ‘’Kruidig grasland Limburg” op 4 oktober in Kelpen (L). In dit 3-jarig project zijn melkveehouders betrokken maar ook kennisleveranciers als Louis Bolk Instituut, Antonissen Agrarisch advies en DSV zaden.
Er wordt gestreefd naar meer biodiversiteit ondergronds en bovengronds, betere gezondheid van het vee, minder uitspoeling van nutriënten (betere benutting/minder kunstmest), betere klimaatadaptie bij piekbuien plus droogteperioden.

4 oktober 2018Nu doorzaaien of afwachten?

Na de extreme droogte begint het verdroogde gras zich aardig te herstellen. Maar is het herstel van een deels verdroogde grasmat voldoende? Hoe weeg je af of je nu moet doorzaaien of dat het gras zich vanzelf herstelt?

2 oktober 2018COUNTRY MilkMore 15 met Explosion

COUNTRY MilkMore 15 nu met Explosion!

Opbrengst combineren met structuur

In sommige gevallen wordt dit jaar gekozen voor een meerjarig grasmengsel als vanggewas na mais. De maisoogst is over het algemeen vroeger dan ander jaren. Dit laat ruimte voor een grasmengsel met rietzwenk. Omdat rietzwenk traag kiemt was dit in de andere jaren lastig. De optimale uitzaaidatum van rietzwenk is namelijk voor 15 september. Door de vroege oogst en gunstige weersvoorspellingen heeft rietzwenk dit jaar een betere slagingskans wanneer het dit jaar in de 2e helft van september gezaaid wordt.

Groenbemestermengsels, een goede keuze?!

DSV zaden heeft op de Groenbemestersdag een demo laten zien van verschillende groenbemestersmengsels van het TerraLife® concept. Ook hier dook de discussie weer op of het verstandig is om een mengsel te gebruiken in plaats van een enkelvoudige groenbemester.

31 augustus 2018Soortenrijke groenbemesters hebben voorsprong bij stress

Hoe reageert een soortenrijke groenbemester in extreme omstandigheden en op schommelingen in de weersomstandigheden?

COUNTRY MultiLife 14 in de praktijk

Praktijk ervaring met MultiLife 14 bij Mts. Corsten uit Kelpen.

Wat te doen na droogte(schade) in gras

Na de droogte is het belangrijk om te kijken welke maatregelen er genomen moeten worden met betrekking tot graslandmanagement. Analyseren, concluderen en dan pas handelen!

Explosion, het beste ras ooit?

DSV grassenkweker Lukas Wolters heeft al veel toprassen op zijn palmares staan. Toch is de introductie van het nieuwe topras Explosion tetraploid Engels raaigras speciaal. Wolters is stellig: “Explosion combineert een hoge opbrengst met een hoge voederwaarde. Dat is een combinatie waar we al lang naar streven. We veredelen al sinds 2002 op voederwaarde. Explosion laat in proeven van het onderzoeksinstituut LWK zien dat zowel de verteerbaarheid als het suikergehalte bovengemiddeld is.”

Groenbemesterdag Vredepeel 29 augustus

Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht!

20 juli 2018Checklist droogte(schade) gras

De droogte is al een tijdje het gesprek van de dag. Om de schade zo klein mogelijk te houden heeft DSV zaden een aantal tips opgesteld en mogelijke oplossingen.

13 juli 2018Humus en het belang van C/N verhouding

Het belang van organische stof voor een gezonde bodem wordt algemeen erkend. Zelfs de politiek is er in geïnteresseerd want met organische stof kun je ook CO2 vastleggen. In de bodem wordt enerzijds organische stof afgebroken (mineralisatie) en anderzijds opgebouwd (humificatie). De balans tussen opbouwen en afbraak van organische stof is belangrijk. Via gewasresten, organische mest, compost of groenbemesters kun je organische stof toevoegen aan je bodem.

6 juli 2018Droogtetolerantie sorghum duidelijk zichtbaar

Sorghum wordt van oorsprong geteeld op gronden in Afrika en Amerika die te droog zijn om mais te telen. Uit Amerikaans onderzoek komt naar voren dat sorghum per eenheid water ruim 25% meer graan kan produceren dan mais. Deze efficiëntie komt onder andere door de diepe doorworteling, het waslaagje op de plant en heliotropisme.

5 juli 2018Gras of maïs beregenen?

In vrijwel heel Nederland kampen zowel gras als maïs met een vochttekort en er is geen regen in zicht. Op de meeste melkveebedrijven is de beregeningscapaciteit onvoldoende om alle gewassen tegelijk te beregenen.

21 juni 2018Voedingsstoffen beter benut bij soortenrijke groenbemesters

Een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem is essentieel om binnen de grenzen van de mest- en gebruiksnormen een hogere opbrengst te halen. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.

21 juni 2018TerraLife® groenbemestermengels en NKG

Niet-kerende grondbewerking (NKG) maakt een gestage opmars binnen akkerbouwend Nederland, zeker op de wat zwaardere gronden. Een grotere draagkracht en berijdbaarheid, een betere bodemstructuur, meer waterinfiltratie en capillaire werking, effectieve erosiebestrijding en een lager brandstofverbruik en lagere arbeidsbehoefte zijn zo een aantal argumenten om de ploeg aan de kant te laten staan.

14 juni 2018Meer ruimte voor graslandvernieuwing op zand- en lössgronden

De nieuwe regelgeving maakt het mogelijk om nu ook op zand- en lössgronden in de nazomer grasland te scheuren. Dit biedt mogelijkheden voor de melkveehouders op deze grondsoorten.

1 juni 2018Uitnodiging TerraLife Kennisochtend 28 juni 2018

TerraLife® groenbemestermengsels zijn in opmars in Nederland en in Europa. De innovatieve mengsels met minstens vijf componenten verbeteren de bodemweerbaarheid en stimuleren het bodemleven.

18 mei 2018Trident Plus, unieke triple-resistente bladrammenas

Trident is een nieuwe en unieke bladrammenas die diep doordringt  in de bodem. Trident heeft een 3­voudige aaltjesresistentie en reduceert M. chitwoodi, M. hapla en H. schachti (bietencystenaaltjes). Zie de resultaten in de figuur. Deze ‘drietand’ staat op de Duitse rassenlijst (BSA) met uitstekende landbouwkundige cijfers waaronder een sterke beginontwikkeling en late bloei.

15 mei 2018Sorghum proefveld vroeg gezaaid

Sorghum wordt gezaaid als de bodemtemperatuur 10 tot 12 graden is. Vaak is dit rond half mei. Met de vooruitzichten op warm weer is bij DSV zaden het sorghum proefveld in Noord Limburg al op 3 mei gezaaid.

1 mei 2018Zwaardere snede en tetraploïde gras hoger maaien

Wat is de ideale maaihoogte van het gras? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Voor een optimale hergroei wordt rond de 6 tot 7 centimeter aangehouden. Jos Deckers van DSV zaden adviseert echter om vooral naar de omstandigheden te kijken en daar de maaihoogte zo nodig op aan te passen. Hij raadt bijvoorbeeld aan om een zwaardere snede en Tetraploïde Engels raaigras hoger te maaien.

Graslandbeheer in Noord-Holland

Graslandbeheer en inkuilmanagement staan aan de basis van fris en gezond ruwvoer waarvan veel door melkvee kan worden opgenomen. Een hoge drogestofopname van kwalitatief goed voer staat aan de basis van een goede melkproduktie en gezond vee.

Bodemvruchtbaarheid en sorghum in Brabant

De familie Mijs uit het Noord-Brabantse Bladel heeft ongeveer 95 koeien aan de melk. Het bedrijf ligt op enkele kilometers afstand van de Belgische grens. Vandaar dat ook in België ruwvoer wordt geteeld. Op de - soms schrale - zandgronden van het bedrijf wordt intensief aandacht besteed aan de bodemvruchtbaarheid.

Onderzaai; 2018 het laatste jaar om te oefenen

In de concept-Nitraatrichtlijn 2019 ligt mais op zand en löss onder een vergrootglas vanwege de kans op nitraat-uitspoeling.
Voor een succesvolle onderzaai van gras in mais is vakmanschap vereist en dan nog is de slagingskans geen 100%. 2018 kan gebruikt worden om praktijkervaring op te doen. In Duitsland en Denemarken is onderzaai meer ingeburgerd, ook in Nederland heeft DSV de nodige ervaring.

20 april 2018TerraLife® WarmSeason, nieuw groenbemestermengsel voor vroege zaai

Klik hier voor het gehele artikel

13 april 2018Welke maisrassen passen bij onderzaai?

In de concept Nitraatrichtlijn 2019 ligt mais op zand en löss onder een vergrootglas vanwege de kans op nitraatuitspoeling. Voor een succesvolle onderzaai van gras in mais is vakmanschap vereist en dan nog is de slagingskans geen 100%. 2018 kan gebruikt worden om praktijkervaring op te doen. In Duitsland en Denemarken is onderzaai meer ingeburgerd, ook in Nederland heeft DSV de nodige ervaring.

28 maart 2018Breeding is leading

De wereldbevolking groeit, de wereld niet. Het landbouwoppervlak krimpt zelfs, bijvoorbeeld door verdroging en verzilting. Hoe zorgen we ervoor dat de volgende generatie ook te eten heeft? Door biologie!

26 maart 2018Goed verteerbaar gras beter voor portemonnee en milieu

Wetenschappelijke studies tonen aan dat een toename van de verteerbaarheid van ruwvoer met 1% de melkproductie met 0,25 kg/koe/dag kan verhogen. Beter verteerbare grasrassen zijn beter voor de portemonnee maar ook voor het milieu. Ze passen bij een strategie waar een hoge melkproductie wordt nagestreefd.

22 maart 2018Tips bij voorjaarsinzaai van grasland

Vruchtwisseling of een ongewenste botanische samenstelling van het grasland zijn in de meeste gevallen de reden om een perceel met gras (her)in te zaaien. Houd hierbij wel rekening met de kwaliteit van het zaaibed, de bemesting en een bewuste mengselkeuze voor een optimaal resultaat.

16 maart 2018Nu grasland beoordelen op winterschade

Nu de temperatuur weer oploopt na een vorstperiode wordt eventuele winterschade zichtbaar.

Engels raaigras is veel gevoeliger voor vorst en winter dan timothee.

Gras dat lang de winter is ingegaan heeft sneller schade dan kort gras.  Bij planten van Engels raaigras met winterschade zie je veel dode spruiten. De plant probeert vaak nieuwe spruiten te vormen uit de reserves. Het kost energie en tijd om de zode weer goed te vullen. Ondertussen ligt onkruidgras als straatgras en ruwbeemd dat al kiemt bij lage temperatuur op de loer om de gaten te vullen.

Berijden in de winter kan ook forse schade teweeg brengen .

5 maart 2018COUNTRY MultiLife, soortenrijk grasland

Door de juiste plantensoorten te combineren kun je de bodem onder grasland verbeteren en meer ruwvoer produceren. Planten kunnen elkaar versterken. Deze mengsels verbeteren de bodemstructuur en de biodiversiteit en zorgen voor veel opbrengst bij minder stikstof.

 

2 maart 2018Help, mijn gras is bruin

De graspercelen hebben er lange tijd mooi groen uitgezien. De vorst en oostenwind  van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat het gras op de meeste plaatsen een bruine kleur heeft gekregen.  De omvang van de eventuele vorstschade moet nog blijken. We kunnen er in ieder geval vanuit gaan dat het gras afgelopen periode een flinke tik heeft gekregen.

2 maart 2018Vanggewas vroeg of laat onderwerken?

Laat je een vanggewas na mais zo lang mogelijk staan of werk je het vroeg onder?

Met boerenverstand kom je het verst.

15 februari 2018Ervaringen shredlage in 2017

Shredlage mais heeft in 2017 niet geleid tot een significant hogere melkproductie. Wel tot gezondere koeien door een hogere herkauwactiviteit. Dat is in een notendop de praktijkervaring van 2017.

8 februari 2018Onderwerken van de groenbemester in of na de winter

Vergeleken met een jaar geleden begin februari zien we meer "groene" groenbemesters in het veld. Door het natte najaar zijn een aantal kleipercelen niet geploegd voor de winter. Het ontbreken van vorst zorgt ook voor minder slijtage van de wintergevoelige groenbemesters.

Doorzaaien met klaver

Om te profiteren van de voordelen van klaver kan bestaand grasland doorgezaaid worden met klaver. Dat kan ook als het klaverbestand in een gras/klaver perceel is teruggelopen.  Doorzaai met graszaad lukt niet altijd maar doorzaai met klaver is nog lastiger. Houd voor een geslaagde klaver doorzaai rekening met de volgende punten:

25 januari 2018Sorghum, ondergrondse krachtpatser

Volgens literatuurbronnen heeft sorghum een hoge productiepotentie en vraagt toch minder inputs. Hoe kan dat?

22 januari 2018Welke mais bij Nitraatrichtlijn 2019?

De contouren van de nieuwe Nitraatrichtlijn zijn duidelijk. Mais ligt onder een vergrootglas vanwege nitraatverliezen op uitspoelingsgevoelige zandgrond. De regeling gaat in 2019 in. Dit biedt de mogelijkheid om in het ruwvoerplan 2018 al ervaring op te doen met de maatregelen die op ons af komen.

22 januari 2018Vroege mais voor wisselteelt

Het afwisselen van een mais- en grasteelt heeft veel voordelen:

  • Opbrengst van zowel gras als mais stijgen in vergelijking met continuteelt
  • Organische stof blijft beter op peil
  • Bodemgezondheid wordt bevorderd
  • Hardnekkige onkruiden kunnen worden bestreden
  • Vanggewas na mais op zand/löss is direct geregeld
22 januari 2018Voordelen van mais als krachtvoervervanger voor melkvee

Het belang van veel ruwvoer van eigen land met een zo hoog mogelijke kwaliteit is algemeen bekend. Bij voldoende ruwvoerproductie is het daarnaast interessant om een deel van het ruwvoer als vervanger van krachtvoer te verwerken om zo de kostprijs van de melk te verlagen.
Een voorbeeld hiervan is het verwerken van het zetmeelrijke gewas mais tot geplette mais, Corn Cob Mix (CCM) of Mais Kolven Silage (MKS). Korrelopbrengst is de belangrijkste parameter voor een geslaagde productie van geplette mais,  CCM en MKS.
Een bijkomend voordeel is dat bij deze oogstmethode een deel van de maisplant achterblijft op het land. Deze nutriënten en organische stof helpen de humuswaarde en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

 

11 januari 2018Eco mais en electronenbehandeling

Mais telen op een biologisch bedrijf vergt extra aandacht. Een vlotte begingroei is cruciaal om onkruiddruk te voorkomen, gewasbeschermingsmiddelen zijn immers niet toegestaan. Een goede grondbewerking is belangrijk met eventueel een vals zaaibed. Door iets later te zaaien in een warme bodem komt de mais ook sneller op. Kiezen voor een maisras met een goede beginontwikkeling onder koude omstandigheden is zinvol.

16 januari 2017Fanatiek beweider

Rob Reinders uit Groenlo beweidt op zijn huiskavel van 29 hectare circa 80 stuks melkkoeien en 45 stuks jongvee.
Als het land het toelaat in het vroege voorjaar gaan zijn melkkoeien naar buiten. In 2016 was dit op 3 maart.
Reinders: ‘de eerste maand gaan ze alleen overdag naar buiten en lopen ze steeds enkele dagen in een perceel.
Ik noem dit “de weilanden nakijken”’. Vanaf 1 april tot laat in de herfst gaan de melkkoeien dag en nacht naar
buiten met 2,5 tot 3 kg ds/dag uit mais na het avondmelken.

9 mei 2016Tips bij latere inzaai mais

Na een koude en natte periode eind april gaat het zaaien van mais weer van start. Dit is wat later dan gebruikelijk waardoor het groeiseizoen korter wordt. Zet dus vooral de puntjes op de i. Een succesvolle maisteelt begint met de juiste zaaiomstandigheden. Deze kunnen voor een groot deel door u gestuurd worden.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies