Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws 2019

Grasveredeling een continue innovatie

Veredeling van graszaden is een continue innovatie. Vaak niet voldoende onder de aandacht gebracht, maar er wordt een hoop winst gehaald uit de veredeling. Natuurlijk iedereen kent de standaard eigenschappen zoals: betredingstolerantie, herstellingsvermogen, zodedichtheid, bladfijnheid en ziekteresistentie. Ook op gebieden die niet in de Grasgids zijn gescoord wordt een hoop werk verricht. Neem eigenschappen als maaihoogte, beworteling, kiemtemperatuur of onderhoudsbehoefte. Door al deze eigenschappen binnen een grassoort te verbeteren zorgen de bedrijven voor een continue verbeterd ras met de juiste eigenschappen voor de toekomst.

Het geheim zit hem in het mengsel

Er zijn veel verschillende gazonmengsels op de markt en meestal is de samenstelling van een mengsel functioneel. Verschillende soorten komen voor als een hoofdcomponent in een mengsel, afhankelijk van de vereisten van het gazon.

26 augustus 2019Veel aandacht voor kwaliteit en eiwit van eigen land

We bezoeken Maatschap Veening samen met Anna Wolters van Firma Tjoelker uit Leek. Anna verzorgt de ruwvoeradvisering op dit bedrijf. Tijdens ons bezoek op 12 juli zitten de eerste drie maaisnedes in de graskuil.

26 augustus 2019Laat koeien even wennen aan kruiden in de wei

COUNTRY MultiLife soortenrijk grasland heeft verschillende voordelen; verbetering van de bodemstructuur, goede opbrengst, vraagt minder stikstof, meer biodiversiteit en de kruiden bevatten extra mineralen voor de diergezondheid. In de praktijk wordt steeds meer ervaring opgedaan met soortenrijk grasland van DSV zaden, ook bij beweiding met COUNTRY MultiLife 16.

23 augustus 2019Innovatiedag Ruwvoer 3 september 2019

"Toekomstbestendig ruwvoer" is het centrale thema op de jaarlijkse Innovatiedag van DSV zaden. We richten ons op de uitdagingen en mogelijke oplossingen op het gebied van ruwvoer.

19 augustus 2019Waarom zorgt gras-klaver voor meer melk?

Dat een hogere verteerbaarheid leidt tot een hogere melkproductie is bekend. Maar wat is de achtergrond van een hogere melkproductie en gehaltes wanneer gras-klaver gevoerd wordt i.p.v. gras terwijl beide kuiluitslagen eenzelfde verteerbaarheid hebben?

5 augustus 2019De verschillen tussen witte en rode klaver

Afgezien natuurlijk van het verschil in kleur van de bloem is het grootste onderscheid dat witte klaver over de grond kruipt via bovengrondse stolonen en dat rode klaver niet uitstoelt. Een ander onderscheid is dat witte klaver een relatief laag groeipunt kent in tegenstelling tot rode klaver, die juist een relatief hoog groeipunt kent.

1 augustus 2019Klaveractie: Gratis 'stikstoffabriek' bij COUNTRY

Een productieve klaver kan tot 300 kg stikstof per ha binden. Klaver vergt wel extra aandacht, zowel bij de uitzaai als bij het management. DSV heeft veel ervaring met klaver en wil deze graag met melkveehouders delen.

26 juli 2019 Hittestress in de grasmat

Met hitte records richting 40 °C in zuid Nederland heeft de grasmat het zwaar. Engels raaigras is de belangrijkste component in de meeste grasmengsels. Engels raaigras is een cool season gras dat het beste presteert tussen 16-24 °C. Vanaf een temperatuur van 27 graden °C neemt de productie af. Bij nog hogere temperaturen probeert het gras vooral te overleven.

22 juli 2019Groenbemesters in uw bouwplan

Door haar cruciale rol bij het behoud c.q. verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en revenuen daarvan voor de volgteelt, moet een groenbemester in de opinie van DSV zaden veel meer gezien worden als startgewas en niet zozeer als nateelt. Dit betekent dat de volgteelt leidend is bij de afweging welke groenbemester of groenbemestermengsel er wordt gekozen en je daarbij rekening houdt met eventuele erfenissen (structuurschade, aaltjesopbouw, extra vastgelegde mineralen) vanuit het verleden. In bouwplanverband kan dit betekenen dat je op een perceelsspecifiek groenbemestingsgewas uitkomt.

Groenbemester is geen ‘toetje’, maar juist ‘voorafje’

De eerste gewassen zijn inmiddels geoogst, de hoogste tijd om de bodemconditie weer op peil te brengen c.q. te verbeteren. Op veel akkerbouwbedrijven is het inmiddels gemeengoed een plaats binnen het bouwplan in te ruimen voor de teelt van groenbemesters. Bij de keuze welke groenbemester en waar in het bouwplan, wordt de teelt nog vaak gezien als ‘toetje’ na de geoogste hoofdteelt. DSV zaden vindt dat hiermee te kort wordt gedaan aan de groenbemester.

22 juli 2019Betere kruimelstructuur na groenbemestermengsel

Karsjan van Kempen (31) uit het Zuid-Hollandse Achthuizen heeft een akkerbouwbedrijf in een maatschap met zijn vader en zijn zus. Op 65 ha eigen grond en wat huurland worden consumptieaardappelen, 2e jaars plantuien, zaaiuien, wintertarwe, suikerbieten en witlofwortelen geteeld. Voorheen werd nogal wat loonwerk uitgevoerd maar dat is nu minder.

11 juli 2019Over gras moet je nadenken

Hoe leg je een groen parkeerterrein aan met voldoende draagkracht voor zwaar verkeer, een hoog infiltrerend vermogen voor water en een mooi, blijvend groen resultaat? Dat lukt met granulaatsubstraat, een goede voedingsbodem voor het gras, en gras-betonelementen die het groeipunt van het gras beschermen. Daarin wordt het juiste grasmengsel gezaaid, dat bestand is tegen de hedendaagse weersextremen en de aangegeven belasting.

9 juli 2019Sorghum laat betere droogtetolerantie zien dan mais

De verschillen in droogte in Nederland zijn op het moment groot. Met name in het oosten en zuiden van het land is er voor het 2e jaar op rij een groot tekort aan vocht. Over het algemeen zijn dit ook nog eens de meer zanderige gronden waar het water lastiger vastgehouden kan worden.

28 juni 2019Teelt begint met groenbemester ervoor, Nieuwe Oogst 15 juni 2019

Bron: Nieuwe Oogst 15 juni 2019

Bereid de bodem voor op het hoofdgewas met voeding, weerbaarheid en structuur

25 juni 2019Humus en het belang van C/N verhouding

Het belang van organische stof voor een gezonde bodem wordt algemeen erkend. Zelfs de politiek is er in geïnteresseerd want met organische stof kun je ook CO2 vastleggen. In de bodem wordt enerzijds organische stof afgebroken (mineralisatie) en anderzijds opgebouwd (humificatie). De balans tussen opbouwen en afbraak van organische stof is belangrijk. Via gewasresten, organische mest, compost of groenbemesters kun je organische stof toevoegen aan je bodem.

24 juni 2019Nieuwe vacatures online!

3 nieuwe vacatures online, Productie Manager, Administratief Logistiek medewerker en Administratief medewerker.

Kijk snel voor het volledige functieprofiel. Heb je interesse, reageer snel!

Vastleggen van koolstof door groenbemesters

De bodem in Nederland heeft een enorm potentieel als het gaat om het vastleggen van koolstof. Momenteel stabiliseert deze vastlegging. Volgens de WUR heeft de bodem in Nederland een realistisch potentieel om 1 Mton CO2 per jaar vast te leggen.

24 juni 2019Trident Plus, unieke triple-resistente bladrammenas

Trident is een unieke bladrammenas die diep doordringt  in de bodem. Trident heeft een 3­voudige aaltjesresistentie en reduceert M. chitwoodi, M. hapla en H. schachti (bietencystenaaltjes). Zie de resultaten in de figuur. Deze ‘drietand’ staat op de Duitse rassenlijst (BSA) met uitstekende landbouwkundige cijfers waaronder een sterke beginontwikkeling en late bloei.

Natuurinclusieve landbouw bij Otto Willem Eleveld Akkerbouwer in Hooghalen

Natuurinclusieve landbouw op een akkerbouwbedrijf

Gemeente Renkum maakt kwaliteitsslag in onderhoud sportvelden.

Henk van den Brink werkt sinds 1990 als uitvoerder voor de gemeente Renkum. Lezers kennen hem wellicht nog als één van de genomineerden voor de Fieldmanager of the Year-award in 2016. Van den Brink stuurt drie fulltime krachten aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de voetbalvelden in Renkum. Daarnaast werkt hij nauw samen met leveranciers (Van Iperen, Vitagro en Prograss) en graszaadproducenten. Een daarvan is DSV zaden, waarmee de samenwerking volgens Van den Brink al tientallen jaren teruggaat. Met Steven Wiersema van DSV zaden brachten we daarom een bezoek aan het Wilhelmina Sportpark in Heelsum.

Uitlevering DSV zaden Nederland B.V. rond bedrijfsinventarisatie juni 2019

Onze jaarlijkse inventarisatie vindt binnenkort weer plaats.

Bestellingen kunnen tot maandag 24 juni, uiterlijk 12.00 uur worden geplaatst. Deze worden, mits voorradig, de volgende dag uitgeleverd. Op dinsdag 25 juni kunnen wij helaas niets uitleveren,  de dagen daarna, tot en met 28 juni slechts beperkt! 

Vanaf maandag 1 juli leveren wij weer op de door u van ons gewende wijze uit.

Hoe bepaal ik het optimale maai-/weide moment?

Bij gras voor ruwvoer streeft men naar de juiste verhouding tussen opbrengst en kwaliteit. Hiervoor ligt de focus bij maaien meer op het behalen van opbrengst en bij beweiden is dit smakelijkheid. Het maai-/inschaarmoment heeft hier een grote invloed op. Vooral in mei en begin juni omdat het gras aan het doorschieten is. Maar hoe bepaal ik nu het juiste moment voor maaien en beweiden?

TerraLife® Kennisochtend 27 juni 2019

Thema kennisochtend: Het teeltseizoen begint met groenbemesters

Een professionele teelt van een groenbemester verbetert de start van het hoofdgewas. Optimale bodemweerbaarheid, structuur en nutriëntenvoorziening heb je zelf in de hand door het gericht telen van een groenbemester vóór het hoofdgewas.

TerraLife® groenbemestermengsels zijn soortenrijke, innovatieve mengsels die nauwkeurig zijn afgestemd op diverse gewassen in het bouwplan.

DSV zaden nodigt telers en adviseurs uit om op Landgoed Zelder om zich te verdiepen in de teelt van TerraLife® en andere tussengewassen. We laten verschillende mogelijkheden zien. Gezien de steeds zachtere winters besteden we extra aandacht aan het onderwerken van groenbemesters.

"Basically I study how plants have sex"

"Basically I study how plants have sex". Claudio Cropano windt er geen doekjes om. De 27-jarige Italiaanse PhD student onderzoekt zelfbestuiving van Engels raaigras om in de toekomst krachtige gras-hybriden te kunnen kweken.

13 mei 2019Smalle weegbree remt nitrificatie

Smalle weegbree wortelt diep en intensief en bevat extra mineralen zoals natrium, calcium, zink, koper en kobalt. Voedingstechnisch worden aan smalle weegbree gezondheidsverhogende effecten toegeschreven. Bij een optimaal aandeel smalle weegbree neemt de opbrengst toe. Bij een te hoog aandeel smalle weegbree neemt de opbrengst en voederwaarde af.

7 mei 2019Extra melk dankzij gerichte mengselkeuze
Met alle ‘uitdagingen’ vanuit wet- en regelgeving die tegenwoordig op de veehouder afkomen, wordt er steeds meer belang gehecht aan de waarde van goed ruwvoer.  Optimaal gebruik van eigen ruwvoer verlaagt de voerkosten per kilo melk. Waar kun je hier als veehouder in sturen?
6 mei 2019Nu grasland doorzaaien

Als u dit voorjaar overweegt om door te zaaien dan is, mits de bodem het toelaat, nu in veel gevallen een goed moment. De eerste snede is net van het land af, dit geeft plaats voor jong gras om te groeien. De bovenste laag van de bodem is nu ook voldoende vochtig voor een goede kieming.

6 mei 20194 Stappen voor geslaagde onderzaai

Een geslaagde onderzaai moet geen concurrentie voor mais vormen, stikstof opnemen en na de maisoogst doorgroeien. Wat kan een teler doen om de slagingskans te vergroten?

6 mei 2019Snelste route naar 65% eigen eiwit

Méér eiwit oogsten van eigen land is voor veel melkveebedrijven interessant. Eiwit dat je zelf teelt hoef je immers niet aan te kopen.

23 april 2019"Laat je adviseren bij de keuze voor een grasmengsel"

Als aannemers of gemeenten in de openbare ruimte gras inzaaien, kan dat twee kanten op. Het juiste grasmengsel zal goed gedijen, maar bij een verkeerde keuze loop je jarenlang achter de feiten aan. In de praktijk komt dat helaas nog vaak voor. DSV zaden stelt zich daarom op als kennispartner en helpt partijen om het juiste grasmengsel te kiezen.

12 april 2019Opslag van bladrammenas en Ethiopische mosterd

Dit jaar krijgen we enkele meldingen van opslag van bladrammenas en Redbone Ethiopische Mosterd. In het geval van de bladrammenas is er soms ook sprake van hergroei. Met name in de gebieden in het kustgebied speelt dit een rol.

Uitgelicht: TerraLife Landsberger gemenge

Mengsel voor een betere bodem

Een mengsel dat de bodem verbetert maar óók kan worden ingekuild is TerraLife Landsberger Gemenge.

Verslag studiedag betere bodem

Begin dit jaar vond Studiedag Betere Bodem plaats in de Meeuwenhoeve in Lelystad. De bijeenkomst was helemaal uitverkocht. Er waren meerdere sprekers die onderwerpen bespraken gerelateerd aan Niet Kerende Grondbewerking.

Zo ook Christoph Felgentreu van DSV-zaden Duitsland.

Bloeiparadijs Lippstadt

Bloeiparadijs Lippstadt is een akkerrandenmengsel dat ook geschikt is voor braak bij drachtplanten, vergroeningsfactor 1,5. Het 1-jarig langdurig bloeiend mengsel zorgt voor een prachtig bloeiend landschap.

"Mensen kijken soms teveel als een koe naar het gras!"

Bij iedere situatie streven we naar een sterk, mooi en gezond grasveld. Dat doen we door heel nauwkeurig de juiste mengselkeuze en het moment van zaaien te bepalen om zo tot een mooie, groene grasmat te komen. Maar we zeggen wel eens dat mensen teveel als koeien naar het gras kijken. En dan bedoelen we dat de focus vaak volledig ligt op datgene wat je kunt zien.

26 maart 2019Hogere voederwaarde kunt u zelf beïnvloeden door actief graslandmanagement

Met alle ‘uitdagingen’ vanuit wet- en regelgeving die tegenwoordig op de veehouder afkomen, wordt er steeds meer belang gehecht aan de waarde van goed ruwvoer. Voerefficiëntie en voerwinst zijn daarbij de begrippen waar het om draait. Optimaal gebruik van eigen ruwvoer verlaagt de voerkosten per kilo melk. Voor een optimale voerwinst is een hoge benutting van het ruwvoer essentieel. Een hoge benutting betekent per tijdseenheid een zo groot mogelijke voeropname die bij een optimale penswerking zo goed mogelijk kan verteren. Om dit te bereiken is een hoge, maar veilige verteerbaarheid van de celwanden nodig. Wat kun je als veehouder hierin sturen?

21 maart 2019Begin het grasseizoen goed!

Grasland wordt actief bij een bodemtemperatuur tussen de 5 en 8 graden Celsius. De acitviteit/groei kan bovengronds worden waargenomen maar ook ondergronds. Wanneer bij de graspollen witte wortels te zien zijn betekend dit dat de plant actief is. Wanneer nog niet alle wortels wit zijn gekleurd betekend dit dat de plant net actief  is geworden. Dus een mooi moment om actie te ondernemen in bestaand grasland.

De kunst van gras

Misschien ooit iets uit het beeld verdwenen door de opkomst van kunstgras. Inmiddels de balans gevonden in eigen kracht en in samenwerking. Gras brengt beleving bij de sport, maar daarnaast is het vooral een bruisende wereld van energieke bedrijven en innovaties. De grasbranche is in voortdurende ontwikkeling naar verbetering. Beleving, kwaliteit, innovatief: dat is de kunst van gras!

Wij gaan voor het groenste gras

DSV EUROGRASS gaat voor het groenste gras. Duurzaamheid en milieuimpact zijn belangrijke pijlers voor onze EUROGRASS recreatiemengsels. Vanaf productie tot en met levering proberen wij de CO2 footprint zo klein mogelijk te maken. Hoe wij dit doen leest u in ons document "Wij gaan voor het groenste gras"

18 februari 2019Grassenbestand verandert door berijden

Drijfmest rijden, kunstmest strooien, wiedeggen, weide slepen, rollen, maaien, schudden, harken, hakselen, drijfmest rijden, kunstmest rijden, maaien, schudden harken en ga zo nog zeker 2 keer door.

13 februari 2019Tips bij inzaai mais

Een succesvolle maisteelt begint met de juiste zaaiomstandigheden. Deze kunnen voor een groot deel door u gestuurd worden.

5 februari 2019Bouwplan bepaalt keuze maisras en vanggewas

Veel maistelers op zand- en lössgrond zijn er nog niet helemaal uit wat de teeltstrategie dit jaar zal worden. Het stroomschema van DSV zaden kan helpen met het maken van de geschikte keuze. Dit kan per perceel verschillen.

4 februari 2019Onderwerken van groenbemesters
4 februari 2019Studiedag betere bodem 2019
4 februari 2019Groenbemesters en kringlooplandbouw
4 februari 2019Terralife Eco-mengsels
9 januari 2019COUNTRY Balance Eco in de praktijk

Louik Ebbers, biologisch melkveehouder uit Ottersum (L), melkt 115 koeien. Hieronder een aantal aandachtspunten van Louik waar hij rekening mee houdt bij zijn graslandmanagement.

9 januari 2019Vers gras voeren voor het lekkerste ijs

Theo Lamers heeft met zijn vrouw Malou een melkveebedrijf in het Noord-Limburgse Heijen. Sinds dit jaar is ook de ijsboerderij 'Op ons erf' onderdeel van het bedrijf geworden, waar zowel op locatie ijs gehaald kan worden als bij regionale horecagelegenheden. Op dit moment maakt het bedrijf een ontwikkeling door naar 70 melkkoeien, de opfok van jongvee wordt binnenkort afgestoten. In de toekomst zullen er melkkoeien aangekocht worden. Theo laat de koeien in de wei lopen en past zomerstalvoedering toe. Er wordt gemolken met een melkrobot.

8 januari 2019Meer melk met goed verteerbaar en energierijk gras

Bij DSV wordt tijdens de veredeling van voedergrassen nadrukkelijk aandacht besteed aan voederwaarde. Energie en celwandverteerbaarheid spelen hierin een grote rol. Luuk Maas, productmanager Forage Quality bij DSV zaden, vertelt waarom deze parameters zo belangrijk zijn voor de productie van melk.

8 januari 2019Toekomstbestendig ruwvoer gevraagd

De extreem droge zomer van 2018 liet duidelijk verschillen zien tussen percelen en gewassoorten. Mais heeft vooral vocht nodig rond de bloei. Daarom zijn in de praktijk veel maispercelen beregend. Sorghum liet zien goed tegen droogte te kunnen, maar niet zonder water.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies