Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Extra melk dankzij gerichte mengselkeuze

Met alle ‘uitdagingen’ vanuit wet- en regelgeving die tegenwoordig op de veehouder afkomen, wordt er steeds meer belang gehecht aan de waarde van goed ruwvoer. Voerefficiëntie en voerwinst zijn daarbij de begrippen waar het om draait. Optimaal gebruik van eigen ruwvoer verlaagt de voerkosten per kilo melk. Voor een optimale voerwinst is een hoge benutting van het ruwvoer essentieel. Een hoge benutting betekent per tijdseenheid een zo groot mogelijke voeropname, die bij een optimale penswerking zo goed mogelijk kan verteren. Om dit te bereiken is een hoge, maar veilige verteerbaarheid van de celwanden nodig. Waar kun je hier als veehouder in sturen?

Verhoogde voederwaarde
Idealiter bevat een kilogram drogestof 420 tot 500 gram celwanden. Het streven is dat 70 tot 80 procent daarvan afbreekbaar is. Een van de celwandonderdelen is lignine (houtstof), dit breekt nauwelijks af. Door die slechte afbreekbaarheid is er feitelijk sprake van een barrière. Als deze barrière (deels) kan worden weggenomen, betekent dit dat de verteerbaarheid significant omhoog kan gaan. DSV zaden is het, na jaren van veredelingswerk, gelukt om een aantal rassen te kweken waarbij de celwanden van de plantencellen hun stevigheid hebben behouden, maar de ligninelaag dusdanig poreus is gemaakt dat de overige delen van de celwanden gemakkelijker en vlotter verteren. Niet alleen de vorm en mate van porositeit is uniek, ook de gecontroleerde manier waarop een en ander gebeurt zonder dat het tot pensverzuring leidt is heel bijzonder. Om deze rassen makkelijk onderscheidbaar en herkenbaar te maken voor de veehouder is er een speciaal label voor gemaakt: het MI-label.

COUNTRY MilkMore grasmengsels
Om veehouders een verhoogde voerderwaarde te kunnen bieden waarbij wordt ingespeeld op de genetische variatie in verteerbaarheid, is voor deze doelgroep een aantal COUNTRY MilkMore rassenmengsels ontwikkeld. Deze mengsels staan sowieso garant voor relatief veel melkeiwit. Verder zijn aan deze mengsels meerdere rassen met MI-label toegevoegd. Dit betekent een extra hoge verteerbaarheid en extra suiker, onder andere resulterend in een hogere VEM-waarde. Onderzoek heeft laten zien dat de MilkMore mengsels gemiddeld 25 VEM extra energie aan de koe geeft bij elke hap die zij eet. Met een 1,8% hoger verteringscoëfficiënt organische stof eet de koe per saldo 0,36 kg drogestof extra. Als we uitgaan van een opname van 10 kg drogestof per dag betekent dit dat, door de betere verteerbaarheid van rassen met MI-label in de MilkMore mengsels, een extra productie van 1,4 kg melk per koe per dag zo maar tot de mogelijkheden behoort.

 

Klik op de afbeelding voor de uitvergrootte versie

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.