Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws

Binnen de nieuwe landbouwvisie die de minister van Landbouw Carola Schouten vorig jaar heeft gepresenteerd spelen groenbemesters een belangrijke rol. Al jaren worden groenbemesters ingezet. Maar juist de afgelopen jaren groeit de belangstelling voor het tussengewas. Dat komt mede door de inzet van groenbemestermengsels. Soortenrijke mengsels zorgen voor veel positieve effecten op de kringlooplandbouw. We noemen er een paar:

Verhoging biodiversiteit.

Inzet van meerdere plantensoorten heeft een gunstig effect op het bodemleven. Iedere plant geeft exudaten (suikers) af in de bodem. Dit stimuleert schimmels en bacteriën die zich hier mee voeden. Een aantal gaan een symbiose met de plant aan. Dit is vaak plantspecifiek. Inzet van mengsels zorgen voor meer diversiteit doordat de exudaten verschillen en het bodemleven daardoor ook specifieker is. Deze verhoging van biodiversiteit zorgt juist weer voor een verlaging van pathogenen in de bodem. De bodemweerbaarheid wordt beter. Daarnaast zorgen mengsels ook voor bovengrondse biodiversiteit. Schermbloemigen hebben aantrekkingskracht op diverse insecten en bestuivers. Vogels komen vaker voor en zelfs groot wild  gebruikt groenbemesters als toevluchtsoord.

Vastleggen CO2.

Gebruik van soortenrijke TerraLife mengsels zorgt voor meer opbouw van organische stof en daardoor ook voor het vastleggen van meer CO2. In het kader van het klimaatakkoord dat in 2018 is voorgesteld is door de overheid 60 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek rondom bodem en water. Hierin kunnen groenbemesters een belangrijke rol in spelen en dan met name de soortenrijke mengsels. Eerder onderzoek van Wageningen UR toonde aan dat mengsels een sterk verhoogde opbouw kennen van organische stof. Dit komt door zowel bovengronds als ondergrondse opbouw van organische stof. In dit onderzoek wordt bewezen dat planten complementair zijn aan elkaar. Ze delen bepaalde schimmelverbindingen, zijn minder gevoelig voor droogte door een groter wortelstelsel en helpen elkaar bij de opname van voedingsstoffen.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.