Bladrammenas heeft een snelle beginontwikkeling en vormt in korte tijd een massaal gewas dat gemakkelijk onkruid onderdrukt. Bladrammenas  kan nog vrij lang doorgroeien en ook bij late zaai nog voldoende gewas vormen om het land ’s winters te beschermen. Wanneer echter de vorst intreedt vriest ook bladrammenas dood. De planten hebben penwortels, maar door de beperkte hoeveelheid zijwortels is de doorworteling van de grond en de wortelopbrengst veel minder dan bij grasgroenbemesters Bladrammenas wordt geteeld vanwege de toevoer van organische stof, als N-vanggewas, als bietencysteaaltjesbestrijder en als bescherming van de grond tegen verstuiven.

Bij stoppelzaai is onderscheid te maken in een vroege stoppelzaai en een late stoppelzaai. Onder een vroege stoppelzaai wordt verstaan een zaaitijd vóór 1 augustus. Deze is vooral bedoeld om naast groenbemesting ook nog enige bestrijding van bietencysteaaltjes te hebben. Bladrammenas kan tot uiterlijk begin september worden gezaaid. Het gewas slaat snel aan en heeft ook bij lage temperaturen nog een behoorlijke productie. Van een bestrijding van bietencysteaaltjes mag echter niet veel meer verwacht worden bij late zaai omdat de bodemtemperatuur hiervoor te laag is.
 
Rassenkeuze
Bij bladrammenas zijn de snelheid van grondbedekking, laatheid bloei en aaltjesresistentie de belangrijkste eigenschappen waarin rassen kunnen verschillen. Bij een zaai op braakpercelen en in een vroege stoppel hebben laatbloeiende rassen met een zeer goede aaltjesresistentie de voorkeur. Alle rassen van bladrammenas die op de Rassenlijst staan zijn resistent tegen het witte bietencysteaaltje (bca); er bestaan echter verschillen tussen de rassen in de mate van bca-resistentie. Bij zaai in een late stoppel dient een ras gekozen te worden met een snelle beginontwikkeling.
 
Bladrammenas Radetzky
Radetzky is een korte, laatbloeiende bladrammenas. Radetzky is resistent tegen Meloidogyne chitwoodi en is bca2-resistent  tegen het bietencysteaaltje.

Bladrammenas Reset
Reset is een korte, zeer laatbloeiende bladrammenas.  Reset is partieel resistent tegen Meloidogyne chitwoodi en is bca1- resistent  tegen het bietencysteaaltje.
 
Bladrammenas Trident 
Trident staat op de Duitse Rassenlijst met goede cijfers voor beginontwikkeling en zorgt daardoor voor een goede onkruidonderdrukking. Trident is resistent tegen Meloidogyne chitwoodi (Pf/Pi 0,026), partieel resistent tegen Meloidogyne hapla (Pf/Pi 0,19) en bca2- resistent tegen het bietencysteaaltje met een Pf/Pi van 0,102.